komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

17/01/2017 16:15

posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2017 roku o godzinie 16:15 w sali  5 a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorurn„

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku / pisma skierowanego przez:

a) Pana A. W. w sprawie - Konkursu na zagospodarowanie tzw. Rampy przy PKP.

b) Pana J. Z. -o nadanie nazwy ulicy, drogi gminnej na terenie dz.ew.151/9 i 146/6 obr.28

c) Radnego Miasta Otwocka Pana Dariusza Kosyłę - wniosku o nadanie nazwy skwerowi „Skwer Solidarności Walczącej” W Otwocku.

d) Radnego Miasta Otwocka Pana Dariusza Kosyłę - o nadanie nazwy terenowi w Otwocku „Skwer Świętych Apostołów Piotra i Pawła”.

3. Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury za rok 2016 oraz „omówienie planu finansowego i

planu pracy OCK na rok 2017.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad