Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

19/06/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma z dn. 22.05.2018 r. skierowanego przez Panią I. Sz.- Alternatywna Sztuka Wykazu.

3. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO FORTALICIUM”, z dn. 03.06.2018 r.

4.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.