Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor:

27/09/2016 18:15

 posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 29 września 2016 roku o godzinie 18:15 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quomm,

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla „Stowarzyszenia OKS Start Otwock” przy ul. Sportowej l w Otwocku;

3. Rozpatrzenie wniosku skierowanego przez P D W z dn.l6.08.20l6r.;

4. Dyskusja oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicy położonej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Żeromskiego w obr. 237,i 238.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i skwerom położonym w Otwocku;

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Gen. A. E. Fieldorfa;

7. Sprawy różne i wolne wnioski;

8. Zakończenie obrad;