Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

09/04/2021 18:00

Zmiana godziny posiedzenia komisji na godz. 17.00.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
    usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.