Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

14/12/2020 15.30

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 16 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 15.30.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Otwock.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.