Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

20/01/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock na okres 20 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka przedsięwzięć obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Miasta Otwocka.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.