Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

02/12/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020 r. o godz. 16.00.
Komisja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.
zmiana porządku posiedzenia
 Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Otwock.
  6. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2021 przedłożonego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka nr 324/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.