Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Barbara Paylar Biuro Rady Miasta Otwocka

05/07/2019 18:30

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Otwocka ze Związku Miast Polskich.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku: 
a) przy ul. Michała Andriollego 3/5 stanowiącej część działek ewidencyjnych nr 174 i 171/2 z obr. 43 z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe;
b) przy ul. Michała Andriollego stanowiącej część działek ewidencyjnych nr 175 i 176 z obr. 43 z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe;
c) przy ul.Świderskiej 2/4 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69 z obr. 43 z przeznaczeniem pod istnejące pawilony handlowe.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w celu przekształcenia
     w  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.