Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Barbara Paylar Biuro Rady Miasta Otwocka

29/05/2019 16:15

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Prezentacja i omówienie projektu systemu zgłoszeń elektronicznych dla Miasta Otwocka (– p. Piotr Bąk – Naczelnik Wydziału Informatyki).
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ul. Jasna).
  5. Rozpatrzenie pisma dotyczącego budowy dróg: ul. Mlądzkiej, ul. Jabłońskiej i ul. Żabiej.
  6. Rozpatrzenie pisma w sprawie remontu ul. Tysiąclecia.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.