Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

23/07/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 25 lipca2018 roku o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony.

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 2/20 części stanowiących własność Gminy Otwock w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej.

4.  Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Otwockiego w sprawie propozycji zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Otwock (obydwie nieruchomości położone przy ul. Pułaskiego).

5.  Zaopiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedłożonego przez OPWiK.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski.

7.  Zakończenie posiedzenia.