Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

23/01/2018 16.15

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 30 stycznia 2018 roku o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Rozpatrzenie pism:

  a) petycji mieszkańców ul. Podmiejskiej dotyczącej stanu tej ulicy.

  b) Wiceprezydenta Miasta w sprawie nabycia przez gminę Otwock części nieruchomości oznaczonej jako działka nr. 22 z obr. 8 z przeznaczeniem pod ul. Sputników.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  a) w sprawie zmiany uchwały nr. XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

  b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock- oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock położonych u zbiegu ulic Andriollego, Kupieckiej i Staszica.

   c)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie peronu autobusowego i ciągu pieszego 
w ul. Majowej na wys. Od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej.

4. Rozpatrzenie pisma dyrektora Przedszkola Niepublicznego Sióstr Elżbietanek 
w Otwocku dotyczącego wniosku o opracowanie planu i wdrożenie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Świderskiej.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.