Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

29/11/2017 16.15

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z Komisją Budżetu i Inwestycji.
  3. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Karczewa w sprawie faktury nr 457/UM/2017 za czynsz dzierżawny nowej sieci kanalizacyjnej.
  4. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów oznaczonych jako działki nr ew. 51/10, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/18, 53/7 z obr. 31.
  5. Zaopiniowanie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Andriollego 1 w Otwocku dotyczącego wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Andriollego 1 (dz. ew. nr 171/1 w obr. 43).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski;
  7. Zakończenie obrad.