Komisja Budżetu i Inwestycji i Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

27/06/2016 18:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji

i Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia  i Porządku Publicznego

odbędzie się we wtorek (28.06.2016 r.) o godz. 1800 w Urzędzie Miasta Otwocka
w budynku C pok. 5 A.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

b) w sprawienie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;

c) w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

d) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

e) w sprawie zmiany Uchwały nr V/46/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) zmienioną Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XIV/136/15 z dnia 13 października 2015r. i Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/156/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

f) w sprawie przyjęcia od Zarządu Powiatu Otwockiego zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 2762W, 2763W, 2758W, 2759W, 2761W, na terenie miasta Otwock;

g) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta Otwocka;

h) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim;

i) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/201/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 2016 . dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu zadania: Przebudowa ronda im. Ks. Jana Raczkowskiego;

j) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej do granicy miasta Otwocka;

k) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza  w Otwocku;

l) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/189/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników i krawężników w ul. Karczewskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Matejki do wysokości dz. ew. 41 obr. 137;

m) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona w Otwocku;

n) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/186/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ w Otwocku;

o) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/188/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników w ul. Matejki (na odc. od ul. Karczewskiej do wys. skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) oraz remoncie krawężników w ul. Matejki;

p) w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza);

3. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock – Jabłonna w sprawie zwiększenia środków finansowych.

4. Sprawy różne, wolne wnioski (szkolenie z zakresu oświetlenia).

5. Zakończenie obrad.