Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

24/09/2018 14.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w poniedziałek 24 września 2018 r. o godz. 14.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Otwocku dotyczące sfinansowania nagłośnienia oraz okablowania internetowego szkoły.

4. Rozpatrzenie wniosków Wydziału Inwestycji o zwiększenie kwot przeznaczonych na:

a) budowę ulicy Grzybowej,

b) wykonanie projektu budowy ulicy Podmiejskiej,

c) budowę ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego wraz z odwodnieniem.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.