Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/01/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w pokoju nr 5a budynku C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu:
a)      uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Otwocka,
b)      uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Otwocka,
c)      uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok,
d)      zmieniającego uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka
na lata 2020-2035.
4.      Rozpatrzenie pism:
a)      pismo z dnia 02 stycznia 2020 r. nr WIN.7021.1.2020.1.2020 dot. precyzyjnego określenia budowy odcinka chodnika w ul. Szkolnej,
b)      pismo z dnia 02 stycznia 2020 r. nr WIN.7021.2.2020.1.2020 dot. precyzyjnego określenia budowy odcinka chodnika w ul. Wspaniałej.
5.      Sprawy różne, wolne wnioski.
6.      Zakończenie obrad.