Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

21/04/2016 17:30

odbędzie się w piątek (22.04.2016 r.) o godz. 17:30 w bud. C pok. 5A w Urzędzie Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie harmonogramu inwestycji na 2016 rok.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości Miasta Otwocka z Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową w obr. 31.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały:

a)       w sprawie zmiany uchwały XX/176/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej);

b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Otwock a Gmina Karczew, Gminą Konstancin-Jeziorna, Gminą Góra Kalwaria, Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy, przy realizacji projektu pn. „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”;

c)      w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Otwocku.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.