Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

22/05/2019 16:30

Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Otwockim, Gminą Karczew, a Gminą Otwock realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwockudo ul. Ciepłowniczej w Karczewie”,
b) w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania: „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie”,
c) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
d) w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
e) zmieniającą uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032,
f) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo.”
g) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu remontu chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku
od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego i w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego.
h) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji i remoncie ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza
od ul. Stawowej do granicy miasta.

4.Zmiana nazwy zadania pn.: „Projekt ul. Bagatela” na zadanie pn.: Projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiązowskiej i ul. Sowińskiego”.
5.Zaopiniowanie wniosku: Pana J. Ł.  w sprawie „…udzielenia pomocy poprzez umorzenie części należności i rozłożenie pozostałej części na raty…” - należności wobec Gminy Otwock z tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Otwocku.
6.      Sprawy różne, wolne wnioski.
7.      Zakończenie obrad.