Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

12/07/2018 14.30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 16 lipca 2018 r. o godz. 14.30  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1.  Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027,

c)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Ambasadorska),

d) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka Nr LXVII/520/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 r.”

3.  Sprawy różne, wolne wnioski.

4.  Zakończenie obrad.