Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

05/05/2017 15:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w poniedziałek (8.05.2017 r.) o godz. 1500 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „E-usługi
    w Mieście Otwock”.
  3. Omówienie inwestycji odwodnienia Jabłonny Wschodniej na podstawie dokumentacji.
  4. Zapytanie i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.