Komisja Budżetu i Finnasów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

16/01/2023 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.