Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

24/11/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników mienia Gminy Otwock na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2  w Otwocku przy ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 .
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.