Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

23/06/2022 10:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych na rzecz Powiatu Otwockiego.
  7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników mienia Gminy Otwock na rzecz Przedszkola nr 18 w Otwocku.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.