Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

17/02/2022 15:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektów oraz budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.