Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/12/2021 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Jarosława Tomasza Margielskiego - Prezydenta Miasta Otwocka.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Otwocka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy uchwały nr XLII/405/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Powiatu Otwockiego do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja chodnika w ul. Generała Juliana Filipowicza”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Powiatu Otwockiego do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja chodnika w ul. Stefana Żeromskiego”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Otwocka do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.