Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

22/01/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 i zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
  6. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otwock instrumentem płatniczym.
  7. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 stycznia 2021 r.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.