Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/12/2020 15:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 15:30 zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
4. Zakończenie obrad.