Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

11/12/2020 17:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie 17:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2021 rok.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.