Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/04/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.