Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

11/04/2022 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godzinie 13:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w mieście Otwocku.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.