Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta

21/01/2022 13:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godzinie 13.30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.