Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

15/06/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:30.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/405/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.