Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

14/04/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/405/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
  6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Otwocka w sprawie umorzenia zadłużenia wraz z odsetkami za czynsz nieruchomości i magazynu.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.