Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

19/02/2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 23 lutego 2021r. (wtorek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Radnego Andrzeja Gurdziela, z dnia 25.01.2021 r., w sprawie dofinansowania działalności otwockiego Oddziału PTTK
  (nr 1222/21/DI).
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy, z dnia 04.02.2021 r., dotyczącego remontu i modernizacji drogi dojazdowej do SPSK im. Prof. Adama Grucy od strony ulicy Żeromskiego (nr 1929/21/DI).
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Otwocku, z dnia 11.02.2021 r., w sprawie wykonania chodnika oraz utwardzenia i wydzielenia miejsc parkingowych przy ulicy Zygmunta (nr 2429/21/DI).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2021-2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej ozn. jako działki ew. o nr 22/115 i 22/116 z obr. 30, położonej w Otwocku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 1. Zakończenie obrad.