Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

04/12/2020 16.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 09 grudnia2020 r. (środa) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Otwocka na rok 2021.
  6. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
  7. Zakończenie obrad.