Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/05/2020 14:00

AKTUALIZACJA

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 31 (sala gimnastyczna, wejście od ul. Zygmunta).

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Morusa w Otwocku
przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na opracowaniu projektu przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda.
  6. Zaopiniowanie wniosku z dnia 26.02.2020 r. w sprawie umorzenia zaległości p. E.P. za lokal - pismo znak: 3435/20/DI.
  7. Zaopiniowanie wniosku z dnia 26.02.2020 r. w sprawie umorzenia zaległości p. A.K.za lokal - pismo znak: 3436/20/DI.
  8. Zaopiniowanie wniosków z dnia 15.05.2020 r. w sprawie umorzenia zaległości mieszkańcom Otwocka za lokale:
  • a) pisma znak: WN.7133.18.2020.2; Wind.181/20,
  • b) pisma znak: 4963/20/DI; 5261/20/DI; 5295/20/DI; 5749/20/DI; 5457/20/DI; 5894/20/DI; 5937/20/DI; 6176/20/DI.
       9.Sprawy różne, wolne wnioski.
      10. Zakończenie obrad.