Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

17/08/2016 17:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w poniedziałek, 22 sierpnia 2016 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Zgłaszanie propozycji zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”.

3) Rozpatrzenie projektu uchwały W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.

4) Sprawy różne.

5) Zakończenie obrad.