Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

24/03/2017 14:00

 w poniedziałek 27 marca 2017 roku o  godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w bud. C pok.5A.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalania trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkól i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Otwocka przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i osoby fizyczne;
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  5. Zakończenie obrad.