Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

10/01/2017 17:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek, 10 stycznia 2017 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Przyjęcie porządku obrad.

2)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka, przedłożonego pismem z 23.12.2016 r. (data wpływu).

3)      Sprawy różne.