Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

16/06/2016 15.00

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 17 czerwca 2016 r. o godz. 1500w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta Otwocka.
  3. Omówienie sprawozdania z realizacjami programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
  4. Omówienie sprawozdania z realizacji miejskiego programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2015rok, przyjętego uchwałą Nr XVI/143/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2014 r.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  6.  Zakończenie obrad