Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

06/10/2016 18:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w czwartek (13.10.2016 r.) o godz. 1800 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie stanu zaawansowania realizacji inwestycji wykonywanych w drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Otwocka.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/168/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022.

4. Przedstawienie przez Organ Wykonawczy Urzędu Miasta Otwocka zaktualizowanego harmonogramu inwestycji i robót wykonywanych w mieście Otwock.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad.