Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

27/03/2017 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w środę (29.03.2017 r.) o godz. 1600 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

b)      w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

c)      w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku na lata 2016-2020”;

3. Zapytanie i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.