Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

27/09/2016 11:00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w piątek 30 września 2016 roku o godz. 11:00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a)      w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2016-2020”;

b)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

3. Sprawy różne, wolne wnioski;

4. Zakończenie obrad.