Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

19/05/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2021 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/234/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu przebudowy ul. Powstańców Warszawy.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad korzystania  z Leśnego Parku „Wiejska” w Otwocku.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.