Kolejne dofinansowanie dla Otwocka - 167 500 złotych na działania ekologiczne

Autor: Administrator serwisu

03/10/2019

otwock-fb-1200x1200px-dofinansowanie-1570090796_logo.png

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że miasto Otwock otrzymało dofinansowania na realizację zadań z zakresu pielęgnacji zieleni oraz budowy ekologicznego przystanku wraz z infrastrukturą edukacyjną. Szczegóły projektów:„Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych i pomników przyrody na terenie miasta Otwocka”

- wartość projektu: 106 596 zł

- kwota dofinansowania: 95 900 zł

- termin realizacji: 30.10.2019

Celem zadania jest:

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 26 drzewach będących pomnikami przyrody znajdujących się na trenie miasta Otwocka, zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją – inwentaryzacją dendrologiczną;

- wykonanie nowych nasadzeń, uzupełnienie roślinności wzdłuż alei lipowej towarzyszącej ciągom pieszemu i rowerowemu przy ul. Karczewskiej. Aktualnie istniejąca zieleń niska i okrywowa nasadzona w alei w dużej mierze uległa degradacji, na znacznych powierzchniach nasadzeń powstały ubytki. Część roślin na dzień dzisiejszy jest w bardzo złej kondycji i negatywnie wpływa na estetykę otoczenia. Przewiduje się dosadzenia krzewów liściastych i iglastych oraz roślinności zadarniającej (krzewinki okrywowe) w ilościach około 1350 szt. krzewów i około 1800 szt. krzewinek zadarniających w celu poprawy estetyki i wzmocnienia funkcjo biologicznej pasa zieleni w alei. Przewiduje się przeprowadzenie prac na odcinku alei od ul. Lennona do ul. Hożej. Szacunkowa powierzchnia objęta nasadzeniami uzupełniającymi – około 750 m2.

- wykonanie rewitalizacji zdegradowanego Skweru Pamięci Żydów Otwockich według załączonej do wniosku koncepcji zagospodarowania. Na terenie Skweru wykonane zostaną nasadzenia 736 szt. krzewów i 6 drzew.

„Zwiększamy bioróżnorodność w Otwocku – utworzenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej na terenie miasta

- wartość projektu: 88 100 zł

- kwota dofinansowania: 71 334 zł

- termin realizacji: 15.11.2019

Ścieżka edukacyjna pn. „Zwiększamy bioróżnorodność w Otwocku” składać się będzie z sześciu stanowisk:

  1. Terenowa pomoc edukacyjna w postaci zielonej galerii edukacyjnej wraz z tablicami edukacyjnymi przy ul. Andriollego przy Szkole Podstawowej nr 12
  2. Hotel dla owadów wraz z tablicą edukacyjną na terenie Szkoły Podstawowej nr 12
  3. Hotel dla owadów wraz z tablicą edukacyjną na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
  4. Hotel dla owadów wraz z tablicą edukacyjną na Placu Niepodległości
  5. Hotel dla owadów wraz z tablicą edukacyjną przy ul. Turystycznej w pobliżu rzeki Świder
  6. Hotel dla owadów wraz z tablicą edukacyjną na terenie dawnego parku przy ul. Żeromskiego – Jałowcowej – Grunwaldzkiej

Każdy punkt będzie zaopatrzony w tablicę edukacyjną składającą się z dwóch części. Jedna będzie odnosić się bezpośrednio do domku dla owadów stanowiącego infrastrukturę punktu; zawarte będą na niej informacje przyrodnicze dotyczące owadów, ich roli w przyrodzie i funkcji jakie spełniają, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków mogących potencjalnie zasiedlać domek położony w danym otoczeniu. Druga część tablic będzie poświęcona różnym aspektom przyrodniczym i kulturowym w odniesieniu do danego terenu. Np. tablica w pkt 2 poświęcona będzie roli drzewostanu w warunkach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem – ze względu na specyfikę Otwocka – drzewostanu sosnowego. Tablica w pkt 4 przedstawi kwestie związane z zielenią urządzoną i parkową na terenie miasta. Tablica w pkt 5 przedstawi tematykę zbiorowisk nadrzecznych oraz rezerwatów przyrody, natomiast tablica nr 6 – zadrzewień liściastych i pomników przyrody. Terenowa pomoc edukacyjna w postaci zielonej galerii edukacyjnej (pkt 1) poświęcona będzie tematyce sukcesji roślinności, obrazując procesy wkraczania roślinności na tereny piaszczyste, co ma miejsce na terenie Otwocka. Szczegółowy opis zielonej galerii edukacyjnej zawarty jest w Szczegółowym projekcie infrastruktury.

Integralnym elementem zadania będą prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej poświęcone tematyce bioróżnorodności, jej ochrony i wspierania. Uczniowie wezmą udział w warsztatach poświęconych budowie domków dla owadów pożytecznych, budek dla ptaków, budowie zielonych dachów.