Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

28/12/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 28 grudnia 2017 roku o godzinie 18:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.  

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały „ Rodzina N”.

3.  Rozpatrzenie pisma z dn. 13.11.2017 r. z dekretacją z dn. 20.11.2017 r. w sprawie organizacji balu sylwestrowego dla dzieci.

4.  Wieloletni Program współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022.

5.  Roczny Program  współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski.

7.  Zakończenie obrad.