Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

26/01/2017 9:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie przekazania środków trwałych powiększających wartość majątku
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Majowej 267 w Otwocku powstałych w wyniku wykonania robót budowlanych polegających na dostosowaniu parteru Gimnazjum nr 1 dla osób niepełnosprawnych, przebudowie istniejących sanitariatów oraz budowie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gimnazjum nr 1;

b)      w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

c)      zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka

na lata 2017-2027.

d)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
w ul. Batorego przy ul. Olszowej;

e)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej;

f)       w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Matejki na odcinku od ul. Karczewskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego wraz z wykonaniem lewoskrętu
z ul. Matejki w ul. Karczewską w Otwocku;

g)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/254/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
z przeznaczeniem na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku; 

h)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 w Otwocku;

i)        w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej,
na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn;

j)        w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica
do ul. Górnej w Otwocku;

k)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ul. Matejki z kostki betonowej wraz z chodnikiem
w Otwocku;

l)        w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej;

m)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Japońskiej;

n)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”;

o)      w sprawie zawarcia przez Miasto Otwock porozumienia z Powiatem Otwockim o wspólnej realizacji inwestycji drogowej;

p)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”;

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.