Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

06/12/2017 17:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2017 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/158/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka” zmienionej Uchwałą Nr LV/562/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014 r.
  4. Sprawy różne.