Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

08/09/2017 16.30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 11 września 2017 r. o godz. 16.30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka. 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 01.09.2017 r. Nr Dz. 13767/17/DI w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na dogach powiatowych.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 28.08.2017 r. Nr Dz. 13336/17/DI Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Jabłonnie w sprawie realizacji projektu pn. Bezpieczni obywatele.
  5. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 28.08.2017 r. Nr Dz. 13352/17/DI Pana Radnego Marka Leśkiewicza.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.