Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

08/11/2017 15.45

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek 10 listopada 2017 roku o godz. 15:45 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.

b) zmieniająca uchwałę nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.

3. Rozpatrzenie pisma z dnia 27.09.2017 r. w sprawie rewitalizacji osiedla przy ulicy Kruczej.

4. Rozpatrzenie pisma z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przebudowy gminnej drogi w Otwocku Soplicowie w związku z inwestycją realizowaną przy ul. Bernardyńskiej 13 i 15 oraz propozycji współpracy w tym zakresie pomiędzy gminą a inwestorem.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Zakończenie obrad.