Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

27/10/2017 20.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w poniedziałek 30 października 2017 roku o godzinie 20:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy terenu położonego na części działek: dz.ew.128 z obr.260, dz.ew.203 z obr.260 i dz.ew.204 z obr.260.

3.  Rozpatrzenie pisma z dn. 17.10.2017r. skierowanego przez SP Nr 9 i SP Nr 5 dotyczące wydania publikacji pt. „Moje korzenie – ze wspomnień dziadków, bliskich oraz znajomych.”

4.  Sprawy różne i wolne wnioski.

5.  Zakończenie obrad.